Индивидуален потребителски кредит
от Централна Кооперативна Банка
Уважаеми клиенти,
Можете да закупите стоките от магазина на кредит при следните условия:

Изисквания към кредитополучателя
Постоянно местожителство в България.
Адрес по местоживеене в същото населено място, където се извършва покупката.
Постоянна месторабота на клиента в същото населено място, където се извършва покупката.

Дори ако нямате постоянен трудов договор, можете да се възползвате от тази услуга като осигурите един поръчител отговарящ на горните изисквания.

Стойност на стоката
От 200 до 3000 лева с ДДС.
Ако стоките са повече от една то минималната стойност на всяка от тях трябва да е 200 лева с ДДС.
Общата сума не може да надвишава 3000 лева с ДДС.
Можете да закупите максимум 2 стоки от един и същи вид.

Начална вноска
20% от стойноста на покупката.

Срок на кредита
3, 6, 9, 12, 18 или 24 месеца по избор на кредитополучателя.

Лихвен процент
12% за година.

ПРИМЕР:
Компютър на стойност 1000 лева с ДДС.
Начална вноска - 20% от 1000 лева = 200 лева.
Срок на кредита - 12 месеца.
Сума на кредита - 908.80 лева.
Месечна вноска - 75.73 лева х 12 месеца
Оскъпяване - 108.80 лева.

Етапи при отпускане на кредита
Клиентът е необходимо да дойде в офиса на ГоГо Нет ЕООД с личната си карта и нейно ксерокoпие.
Той избира стоките, които желае да закупи и срока на кредита.
Служител на ГоГо Нет ЕООД попълва искане за кредит към Централна Кооперативна Банка.
Банката в срок от 1 час одобрява или отхвърля искането за кредит.

При потвърден кредит клиента се уведомява.
Той отново идва в офиса ни, заплаща 20% от стойността на покупката и подписва договор за кредит, общи условия по договор за кредит и искане за издаване на дебитна карта.
Клиента получава стоката.
По куриер банката му изпраща пратка съдържаща:
- банковата карта и плика с ПИН-кода към нея;
- подписан от страна на Банката екземпляр на "Договора за индивидуален потребителски кредит";
- извлечение от Тарифата на ЦКБ АД за такси и комисионни по дебитни карти;
- придружително писмо до клиента с информация за неговата банкова сметка и за прилаганите лихви при неразрешен овърдрафт /по образец на банката/;
- декларация на клиента за получаване на пратката.

В случай, че клиентът няма постоянна месторабота и иска кредит чрез поръчител, то е необходимо поръчителят да придружава клиента и при двете му посещения в офиса ни. При първото посещение подписва Искане/Договор за поръчителство и оставя ксерокoпие от личната си карта, а при второто - Общи условия по договор за поръчителство.

Изплащане на кредита
Кредитът се изплаща на равни месечни вноски, сумата от които представлява дължимата главница, лихви, такси и комисиони за кредитната сделка.
Размерът, падежът и броят на погасителните вноски се посочват в искането на кредитополучателя за отпускане на кредит.
Изплащате Вашия кредит по един от следните начини:
- като правите вноски на каса в банков клон на ЦКБ АД;
- като извършвате превод по своята сметка;
- като получавате месечното си възнаграждение по сметка в ЦКБ АД.
Затвори